Radisson Hotel Group îÁúëëëëëë òòòõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ õõõîåååååååõõõõõõ îîîïîîîîî êêêêêêêèêêàààêêà) e) ii ii ii iiòòòòååååå 20ååå 20 20Ò20 AIAA. Ñîààèèþþþþþþþþþþþþþþþþòòòòòòòòòòòüüòòòòòòòòñòññññññññþþççççççççççççççççççççççççççãããçãçããããããããããããããããããã òòòòòòÿÿòÿÿòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòà.ãããããããã...òòòòòòòòòò Radisson Hotel Group EMEA Radissonÿðïïïïïïïïïîïîîîîîîîîîååååå

Yee Thian, èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò è äèðåêòîð II ðàçâèòèþRadisson Hotel Group, îòìåòèë: «IAO áèçíåñ áàçèðóåòñÿ IA äîëãîñðî ÷ íûõ îòíîøåíèÿõ, îñíîâà êîòîðûõ äîâåðèå è îòâåòñòâåííîñòü. "ØððûÅÅûåûûOUŮ, ûûèèíûûûûûûí, ûûèûû, è, ãðåàû, ãðåàö, àñðåö, àññåû , ãà èèè. AAAA îîîìììíìûûûûàääääàààüüüüüüüüüüüü üîîâ r r r r r Radisson Hotel Group v e n ñòæííéééûûûèèèèèèè èèèèèèèèèèûûûèûèèèèèè Ì ûàààääiûûûüüüüîîîîîîîîîîîîîîèìäää »» »» à »»

Radisson Hotel & Congress Centre â Ñàðàíñêå èäåàëüíîå ìåñòî AEY ïðèåìà äåëîâûõ ëþäåé è òóðèñòîâ: â IAE 137 íîìåðîâ, ðåñòîðàí ñ ëåòíåé âåðàíäîé, ëîááè-AAD, õîðîøî îáîðóäîâàííûé ôèòíåñ-öåíòð ñ áàññåéíîì è ñàóíîé. Příležitostně ïðëàààòàòàòàòíééeééééné èèèèèèêêêêêêê äää ïïï , ààÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜH .

ãîñòöö áîîîîæææààæàîîîììììà àààààààààààààà Konfrontace, î çõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõon AA ïîñëåäíèå ãîäû ãîðîä ñòàíîâèòñÿ Ana áîëåå ïîïóëÿðíûì ñðåäè òóðèñòîâ IA òîëüêî ES-Ca ñâîåãî áîãàòîãî èñòîðè ÷ åñêîãî íàñëåäèÿ, II CS ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì A II ìàñøòàáíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Radisson Hotel Ulyanovsk Rifting ÖåíòððâìÂÂÂÂÂÂÂÂAêììêêêêêêêê    176, Íðãë ÷ ÷õõõõõõõéeõèèèèèèèèèèèèèàà- ---------- ôôôôôööööûûûûûââíííííííííàà .ÂÂÂÂÂÂÂ?

Hilton Worldwide oznámil plány na výstavbu nových hotelů v Rusku / Izrael se bude objevit 3,5 tisíc Nové Hotelové pokoje / Ženeva Le Richemond Hotel nabízí službu "lyžařského butler"

Sevastopol, 30. dubna. / TASS /. Hotely v Jižních regionech Ruska, kde pláž a rodinný turistika jsou tradičně vyvinuty, vyvíjet nové flexibilnější tarify, které budou nabízet po pandemii, a nemají v plánu opustit populární all Inclusive Model ("All Inclusive"), Tass oznámili představitele průmyslu.

hotely ušetří všechny inclusive formát

Rozhovorová tash Hoteliers Všimněte si, že "all inclusive" formát byl vhodný pro mnoho Rusů a užil si velkou popularitu, což znamená zrušit ji po obnovení středisek nedává smysl.

"Snižování poptávky je možné jako dočasný jev spojený s redukcí příjmů. Je však nutné pochopit, že vytvoření formátu all inclusive je jedním z hlavních úspěchů světového turistického průmyslu v minulosti půl století. To zpřístupnilo pro střední třídu "pět-hvězdičkovou rekreaci" a pro rodiče - bezstarostné dovolené s dětmi. A dokud se neobjeví nový stejně pohodlný formát, all inclusive, a ještě více, takže ultra all inclusive, budou v Poptávka, "je Sergei Schizko jistý, že prezident ruského svazu cestovního ruchu.

Jako investor Anapijského střediska Miracleon Valery Dimoev, mnoho turistů oceňují všechny inkluzivní za to, že je snazší naplánovat náklady na odpočinek, protože okamžitě platí za celou službu, A existují méně další výdaje na zábavu. Letos, ve třech hotelech resortu, je plánováno otestovat formát "Ultra All inclusive", který vstoupí do ještě většího souboru služeb.

nové nabídky

Majitelé hotelu nyní pracují na nových tarifech - tak, že by byly pro jednotlivé kategorie hostů výhodnější a pomohly by přilákat více zákazníků. Práce nové typy služeb.

"Léto rezervováno 80% a kapacitu brnění trochu. Otázkou je, zda budeme pracovat v červnu, nebo bude nutné nabídnout alternativní termíny v létě nebo na podzim," generální ředitel Z hotelu řekl Riviera Sunrise "v Krymské Alushta Ekaterina Eremenko.

dodala, že stavební plány na sezónu, berou v úvahu tyto a další faktory způsobené situací Coronavirus, snaží se přizpůsobit svůj produkt v rámci specifik tohoto roku - ohřívat bazény, se zaměřit o obnově rodin s dětmi.

Krásná politika má v úmyslu dodržovat generální ředitel největšího resortního komplexu Feodosia "Scarlet Sails" Anna Nozinin. Jeho společnost nabídne turisty do pěti balíčků, včetně těch, kde je zahrnuta rehabilitace.

"Ještě před krizí jsem si všiml, že to je mnohem výhodnější pro turisty, kteří mají nabídnout, tzv." Designer ": Osoba platí pouze náklady na místnosti a při příjezdu přidává služby že je to zajímavé - snídaně, lázně, posilovna nebo plná penze. Musíme opustit příležitost koupit jídlo nejen za cenu bufetu, ale také oddělená míchaná vejce, brambory, coleup. Dá lidem utratit méně peněz - V závislosti na kategorii hotelu asi 30% bude zisková, "vysvětlila, že je.

coronavirus

Od počátku pandemie se více než 3,1 milionu lidí stalo Coronavirem na světě, více než 220 tisíc zemřelo. V Rusku, podle spolkového provozního sídla k boji proti Coronavirus, bylo zaregistrováno 106 498 případů infekce, bylo zjištěno, 11 619 lidí bylo obnoveno, 1 073 bylo zemřeno. Vláda Ruské federace zahájila zdroj informující o situaci v zemi.

Radisson hotelová skupina oznamuje podepisování 15 nových hotelů v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) ve druhém čtvrtletí 2020. Nové dohody potvrzují vážné zaměření skupiny k realizaci ambiciózního pětiletého plánu rozvoje. Radisson Hotelová skupina nadále rozšiřuje architekturu svých nových značek a posílit přítomnost v regionu EMEA.

Elie Yunes, výkonný viceprezident a ředitel pro rozvoj Radisson Group, poznamenal: "Naše podnikání je založeno na dlouhodobých vztazích, jehož základem je důvěra a odpovědnost. Rozšířili jsme přítomnost na Ukrajině, Itálii, Francii, Rakousku, Řecku, Rusku, Spojených arabských emirátech a Africe. To vše bylo možné díky relevanci značek skupiny Radissonovy skupiny a vyhrazené práce týmu společnosti. Jsme vděční majitelům hotelů za důvěru poskytovanou našimi značkami a zaměstnanci. "

- otevření šesti nových hotelů v Africe zvýšilo celkový počet hotelů na tomto kontinentu je téměř 100 ve 32 zemích.

- Posílení polohy skupiny Radissonovy skupiny jako největší mezinárodní hotelový operátor na Ukrajině: celkem 7 515 hotelů ve výstavbě fáze 7 555 pokojů.

- podepisování dvou nových hotelů v nejznámějším lyžařském středisku Itálie umožňovala zvýšit hotelové portfolio hotelové skupiny Radisson do 10 otevřených a nachází se na výstavbě hotelů.

- New Radisson Blu Hotel na malebném ostrově Santorini je jedním z nejoblíbenějších letovisku na světě.

V létě 11 ruských měst bude Světový pohár akceptován. V regionech v plném proudu je rekonstrukce staré a výstavby nových hotelů. Zvláště - kde narazili na velký zájem turistů. Mluvíme o nových hotelech postavených konkrétně do Světového poháru 2018 a schválené FIFA. Pojďme!

Selection fáze

Před umístěním ventilátorů a sportovců, ruských hotelů - jak nové, tak staré - musel projít povinnou klasifikací v souladu s požadavky FIFA.

Seznam dlouhý: například místnost v čtyřhvězdičkovém hotelu musí mít minimálně 22m čtverečních metrů, v pětihvězdičce - minimálně 26.

Hotelové pokoje musí mít bezplatné nepřetržité připojení k internetu, minibar a klimatizaci, fén a veškeré potřebné příslušenství v koupelně, televize kanálů v angličtině, němčině, francouzštině a španělštině.

personál hotelu by měl mluvit alespoň dvěma jazyky, včetně povinné angličtiny. Na území mistrovství 4 * a 5 * musí být fitness centrum, kosmetický salon, čistírnu, bar, restaurace, vyjednávání a konferenční místnosti.

a to je pouze standardní požadavky na hotelové vysoce kategorizované hotely. A stále existují velmi působivé seznamy charakteristik pro hotelové podávání týmů, arbitrátorů, VIP hostů, kteří hostují zápasy skupiny skupinového turnaje, semifinále a finále.

Každopádně, zúčastněná města CM-2018 se zdá, že se zdá, že se zúčastnila. V důsledku toho se objevila na oficiální stránce FIFA. Více než polovina čísel je již plně rezervována. Mluvíme o nových hotelech postavených na Světový pohár 2018.

čtyři hotely pro nižší

Čtyři nové hotely byly postaveny v Nizhny Novgorod do mistrovství. Tři z nich pracují pod mezinárodními značkami.

5 minut jízdy od stadionu Nizhny Novgorod a dvě minuty chůze od Kremlu. Všechny pokoje mají Wi-Fi, můžete si objednat jídlo po celý den. Na místě je fitness centrum, masážní místnost a aerobik studio. Ve slově, vše, co potřebujete a turisticky a sportovec. Cena bydliště pro dobu mundial - od 7 900 rublů za noc.

Další nováček je čtyřhvězdičkový. Je to trochu dále od Kremlu - 20 minut chůze. K dispozici je restaurace a fitness centrum na místě. Všechny pokoje jsou vybaveny satelitní TV se satelitním příjmem, fénem a klimatizací. Hotel je tak dobrý, že na začátku mistrovství nejsou žádné volné místy.

Hotelová sbírka hotelu byla doplněna dvěma trojnásobnými předměty. Jeden z nich byl hotel u historického centra. Hotel má 24hodinovou lobby baru, posilovnu a bezplatné Wi-Fi. Do června začíná náklady na ubytování v hotelu ze čtyř a půl tisíce rublů za noc.

Letní sezóna začíná skutečně ihned po květnových prázdninách a stále není jistota s otevřením hranic a mezinárodních destinací. V takové situaci, jakož i kvůli obtížím se vstupem do jiných zemí, ruské námořní milovníci nepochybují svou pozornost na domácí návrhy, zejména s ohledem na skutečnost, že většina nepodařilo plně relaxovat a vzít děti k moři.

Vypisujeme některé z nabídek a nových předmětů na mořském pobřeží Ruska, které by měly věnovat pozornost letošnímu.

Anapa

TureXperts Všimněte si, že tento rok se objevily nové nabídky v kategorii hotelů v pěti hvězdičkách, která byla v posledních letech tak postrádá. Vysoce kvalitní potraviny, animátoři, vlastní pláž, speciální menu pro děti, uzavřený prostor, rozvinutá struktura, dostupnost venkovního bazénu - nejvíce hotelů za předpokladu, že tyto základní požadavky hostů, zejména rodiny, v seznamu poskytovaných služeb. Ve stejné době, hotely s "all inclusive" systém se staly ještě více.

Používáme cookies.
Cookies používáme, abychom zajistili, že vám poskytneme nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pomocí webových stránek souhlasíte s naším využitím cookies.
Povolit cookies.